top of page

Algemene voorwaarden

E-mail: info@planbie.be  

Website: www.planbie.be  

Definities  

 • Birgit Claes: Plan Bie, gevestigd te Hoogstraat 10, 8690 Alveringem, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0801.280.871; 

 • Klant: degene met wie Birgit Claes een overeenkomst is aangegaan; 

 • Partijen: Birgit Claes en klant samen; 

 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.  

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Birgit Claes.  

 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  

 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.  

 

Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes  

 • Aanbiedingen en offertes van Birgit Claes zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 

 • Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.  

 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.  

 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  

 

Artikel 3 - Aanvaarding  

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Birgit Claes zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.  

 • Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Birgit Claes slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.  

 

Artikel 4 - Prijzen  

 • Alle prijzen die Birgit Claes hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.  

 • Alle prijzen die Birgit Claes hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Birgit Claes te allen tijde wijzigen.  

 • Partijen komen voor een dienstverlening door Birgit Claes een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.  

 • Birgit Claes is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.  

 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Birgit Claes de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.  

 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.  

 • Birgit Claes heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.  

 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Birgit Claes prijsaanpassingen meedelen aan de klant.  

 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Birgit Claes op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.  

 

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn  

 • Birgit Claes mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.  

 • De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan. 

 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Birgit Claes de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.  

 • Birgit Claes behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.  

 

Artikel 7 - Gevolgen niet tijdig betalen  

 • Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. 

 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Birgit Claes zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  

 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Birgit Claes op de klant onmiddellijk opeisbaar.  

 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Birgit Claes, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Birgit Claes te betalen.  

 

Artikel 8- Herroepingsrecht  

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:  

 • de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft  

 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft  

 • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft  

 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht  

 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien  

 

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:  

 • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten  

 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen  

 

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@planbie.be

 

Artikel 9- Opschortingsrecht  

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.  

Artikel 10- Verrekening  

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Birgit Claes te verrekenen met een vordering op Birgit Claes.  

 

Artikel 11- Verzekering  

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:  

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst  

 • zaken van Birgit Claes die bij de klant aanwezig zijn  

 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd  

 

De klant geeft op eerste verzoek van Birgit Claes de polis van deze verzekeringen ter inzage.  

 

Artikel 12- Garantie  

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Birgit Claes enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.  

 

Artikel 13- Uitvoering van de overeenkomst  

 • Birgit Claes voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  

 • Birgit Claes heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.  

 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.  

 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Birgit Claes tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.  

 • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Birgit Claes tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.  

 

Artikel 14- Informatieverstrekking door de klant  

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Birgit Claes. 

 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Birgit Claes de betreffende bescheiden.  

 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Birgit Claes redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.  

 

Artikel 15- Duur van de overeenkomst betreffende een dienst  

 • De overeenkomst tussen Birgit Claes en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Birgit Claes schriftelijk in gebreke stellen.  

 

Artikel 16- Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd  

 • De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.  

 • Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.  

 

Artikel 17- Intellectueel eigendom  

 • Birgit Claes behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 • De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Birgit Claes (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.  

 

Artikel 18- Geheimhouding  

 • De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Birgit Claes ontvangt geheim. 

 • Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Birgit Claes waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Birgit Claes schade kan berokkenen.  

 • De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.  

 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht. 

 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.  

 

Artikel 19- Boetebeding  

Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.  

 • Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000  

 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000  

 • Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.  

 

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.  

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Birgit Claes waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 20- Vrijwaring  

De klant vrijwaart Birgit Claes tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Birgit Claes geleverde producten en/of diensten.  

 

Artikel 21- Klachten  

 • De klant dient een door Birgit Claes geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.  

 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Birgit Claes daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 • Consumenten dienen Birgit Claes uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.  

 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Birgit Claes in staat is hierop adequaat te reageren.  

 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Birgit Claes gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.  

 

Artikel 22- Ingebrekestelling  

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Birgit Claes.  

 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Birgit Claes ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

 

Artikel 23- Hoofdelijke aansprakelijkheid klant  

Als Birgit Claes een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Birgit Claes verschuldigd zijn.  

Artikel 24- Aansprakelijkheid Birgit Claes  

 • Birgit Claes is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  

 • Indien Birgit Claes aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.  

 • Birgit Claes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.  

 • Indien Birgit Claes aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.  

 

Artikel 25- Vervaltermijn  

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Birgit Claes vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.  

 

Artikel 26- Recht op ontbinding  

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Birgit Claes toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  

 • Is de nakoming van de verplichtingen door Birgit Claes niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Birgit Claes in verzuim is.  

 • Birgit Claes heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Birgit Claes kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

 

Artikel 27- Overmacht  

 • Birgit Claes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen.  

 • Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. 

 • Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

 

Artikel 28- Wijziging van de overeenkomst  

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

 

Artikel 29- Wijziging algemene voorwaarden  

 • Birgit Claes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  

 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  

 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Birgit Claes zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.  

 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

 

Artikel 30- Overgang van rechten  

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Birgit Claes.  

 

Artikel 31- Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid  

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  

 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Birgit Claes bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.  

 

Artikel 32- Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechter in het arrondissement waar Birgit Claes is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 25 april 2023. 

bottom of page